Chapters

 Convocation 

 

Chapters

Nkonkobe

Ms Buli Ganyaza

Contact Details xxxxxxxxxxxxxxx

 

Buffalo City

Name: Mr Phaki Hobongwana   

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Gauteng South (JHB)

Name:  K.C. Mabelane    

Contact Details : xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Gauteng North (PTA)

Name: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Contact Details : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Durban

Name: Mr. Madoda Nxumalo: 

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    

Name: Ms. Pearl Bhengu: 

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 

Cape Town     

Name: Ms. Asanda Mbetshe: 

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ms. Khanyisa Tyali-Feni:  

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                     

 

Port Elizabeth     

Name:  Mr. Lwando Bantom: 

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Lesotho/ Maseru  

Name: Mr Tsepang Majarha:   

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

London UK  

Name: Anne Paige 

Contact Details: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                   

 

                                                 

How to start an Alumni Chapter